Algemene voorwaarden

FOLLOW THE MONEY PUBLISHING

 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Follow the Money Publishing B.V. (FTM Publishing) en een afnemer (hierna: de “klant”) en op alle door FTM Publishing aan de klant verstrekte aanbiedingen en offertes en door de klant bij FTM Publishing geplaatste bestellingen; zoals online gedaan via https://winkel.ftm.nl.
 2. FTM Publishing (kvk-nummer 809084540000) is gevestigd te (1054 HT) Amsterdam aan Overtoom 197-1. Deze algemene voorwaarden worden op verzoek kosteloos toegezonden, op te vragen per e-mail op info@ftm.nl.
 3. FTM Publishing heeft het recht deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. De gewijzigde algemene voorwaarden zullen voor de ingangsdatum worden gepubliceerd op de website van FTM Publishing. De gewijzigde algemene voorwaarden zijn van toepassing vanaf de dag van de publicatie.

Bestellingen

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat FTM Publishing een opdracht, order of bestelling (hierna: “bestelling”) schriftelijk aanvaardt of doordat FTM Publishing met uitvoering van een bestelling begint (naar aanleiding van het doorlopen bestelproces). Door de klant aan FTM Publishing verstrekte bestellingen zijn onherroepelijk, tenzij de klant een herroepingsrecht heeft in geval van een overeenkomst op afstand of buiten de verkoopruimte, zoals nader beschreven in artikel 18. Indien de klant een bestelling telefonisch, via elektronische weg of buiten de verkoopruimte heeft gedaan, bevestigt FTM Publishing de ontvangst en aanvaarding daarvan. In deze bevestiging is onder meer informatie vermeld over de inhoud van de overeenkomst en de wijze waarop FTM Publishing daaraan uitvoering zal geven.
 2. FTM Publishing heeft het recht een bestelling zonder opgave van redenen te weigeren. Ook na aanvaarding van een bestelling is FTM Publishing gerechtigd deze zonder opgave van redenen te annuleren, in welk geval FTM Publishing niet is gehouden tot meer dan de restitutie van het eventueel door de klant al vooruitbetaalde.
 3. Wijzigingen in een bestelling moeten door de klant tijdig en digitaal aan FTM Publishing worden doorgegeven en zijn slechts van kracht, als zij door FTM Publishing uitdrukkelijk worden aanvaard.
 4. Door FTM Publishing opgegeven levertijden zijn indicatief en gelden niet als fatale termijnen. Bij niet tijdige levering dient FTM Publishing schriftelijk in gebreke te worden gesteld alvorens zij in verzuim komt.
 5. Leveringen worden bezorgd op het bij FTM Publishing bekende adres.
 6. FTM Publishing betracht bij het selecteren van door haar ingeschakelde postbezorgingsbedrijven de nodige zorg en spant zich in producten juist en tijdig te bezorgen, maar FTM Publishing is ter zake jegens de klant niet aansprakelijk.

Betaling en facturering

 1. Betalingen van producten en diensten moeten door de klant worden gedaan binnen veertien dagen na factuurdatum op een door FTM Publishing aan te wijzen rekening en zullen geschieden zonder korting, inhouding, opschorting of verrekening.
 2. Alle prijzen van FTM Publishing zijn uitgedrukt in euro’s en inclusief btw. Alle heffingen en belastingen opgelegd of geheven ter zake de door FTM Publishing geleverde goederen en diensten komen ten laste van de klant. Alle veranderingen van factoren die op de prijs van FTM Publishing van invloed zijn, kan FTM Publishing doorberekenen aan de klant.
 3. FTM Publishing behoudt zich het recht voor de prijzen en tarieven te wijzigen. Gewijzigde prijzen en tarieven gelden vanaf het moment waarop deze worden ingevoerd.
 4. Indien de klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door FTM Publishing is gewezen op de te late betaling en FTM Publishing de klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichting(en) te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is FTM Publishing gerechtigd om de door haar gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.

Levering, eigendomsvoorbehoud en risico

 1. Goederen worden door FTM Publishing geleverd door deze via haar logistieke dienstverlener te zenden aan het door de klant aan FTM Publishing opgegeven adres.
 2. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij FTM Publishing tot het moment van bezorging aan de klant, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 3. Zolang de klant het volledige bedrag van een geleverd product niet heeft betaald, blijft het eigendom van FTM Publishing.
 4. FTM Publishing staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. FTM Publishing doet haar best om producten steeds af te beelden op een manier die zo goed mogelijk aansluit op de werkelijkheid. FTM Publishing kan echter niet garanderen dat de kleuren die op de afbeelding van een product te zien zijn, exact de werkelijke kleuren zijn van de te leveren producten.

Bedenktijd en herroeping

 1. Na het sluiten van een (online)overeenkomst met FTM Publishing ten aanzien van een product kan de klant de overeenkomst gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden, met uitzondering van:
 • producten die door FTM Publishing tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de klant of anderszins duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 • zaken die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben;
 • zaken die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
 • de levering van losse nummers van tijdschriften of magazines;
 • audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de klant de verzegeling heeft verbroken;
 • de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, zoals e-books, apps of andere digitale producten zoals bedoeld in artikel 25, waarvan de nakoming met instemming van de klant is begonnen voordat de bedenktermijn is verstreken;
 • indien de klant niet conform de op retour betrekking hebbende paragraven van deze voorwaarden handelt (vb. niet zorgvuldig omgaat met het product/verpakking).
 1. Bij de aankoop van producten gaat de bedenktermijn lopen op de dag nadat de klant, of een door hem aangewezen derde die niet de vervoerder is, het (laatste) product uit de bestelling heeft ontvangen.
 2. Tijdens de bedenktermijn bedoeld in artikel 18 zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan FTM Publishing retourneren, conform de door FTM Publishing verstrekte instructies.
 3. Als de klant gebruikmaakt van het herroepingsrecht als bedoeld in dit artikel 18, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op een andere ondubbelzinnige manier (bijvoorbeeld per e-mail) aan FTM Publishing.
 4. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in artikel 21 bedoelde melding, stuurt de klant het product terug. De klant stuurt het product terug met alle geleverde toebehoren, als het redelijkerwijs mogelijk is in originele staat en verpakking, en conform de door FTM Publishing eventueel verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant.
 5. Bij gebruikmaking van het herroepingsrecht als bedoeld in dit artikel 18, zijn de kosten van retournering voor rekening van de klant.
 6. Als een klant zijn herroepingsrecht gebruikt na het aangaan van een overeenkomst, waarbij de klant ook een welkomstgeschenk heeft ontvangen, dan moet hij ook het welkomstgeschenk aan FTM Publishing terug sturen. De klant hoeft het welkomstgeschenk alleen niet terug te sturen als hij toestaat dat FTM Publishing de waarde van het welkomstgeschenk verrekent met het bedrag dat FTM Publishing aan de klant moet terugbetalen vanwege de ontbinding van de overeenkomst.

Digitale producten

 1. De (intellectuele-eigendoms)rechten op door FTM Publishing aan de klant verkochte of op basis van een licentie of anderszins aan de klant ter beschikking gestelde e-books, apps of andere digitale producten (hierna: “digitale producten”) verblijven volledig aan FTM Publishing. De klant verkrijgt slechts een persoonlijke, niet-exclusieve, niet overdraagbare en niet sub-licentieerbare licentie ten aanzien van het betreffende Digitale product.
 2. Het is FTM Publishing toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de op digitale producten rustende (intellectuele-eigendoms)rechten. Indien FTM Publishing door middel van technische bescherming digitale producten heeft beveiligd, is het de klant niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.
 3. Het is de klant niet toegestaan digitale producten te kopiëren, te veranderen, uit te lenen, op enigerlei wijze aan derden ter beschikking te stellen of andere handelingen te verrichten die de reikwijdte van de in artikel 25 beschreven licentie te buiten gaan.
 4. Het is FTM Publishing toegestaan om temporele beperkingen aan de door de klant verkregen licentie te stellen, beperkingen te stellen aan het aantal apparaten waarop het digitale product kan worden geraadpleegd en andere voorwaarden of beperkingen aan (het gebruik van) digitale producten te stellen.

Aansprakelijkheid

 1. FTM Publishing is uitsluitend aansprakelijk voor door de klant geleden directe schade indien deze schade aan FTM Publishing is toe te rekenen of indien deze krachtens een wettelijke bepaling voor risico van FTM Publishing komt. FTM Publishing is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik door de klant van enig door FTM Publishing geleverd product of dienst, met uitzondering van aansprakelijkheid die is gebaseerd op de bepalingen inzake productaansprakelijkheid bedoeld in artikel 6:185 e.v. Burgerlijk Wetboek. FTM Publishing is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het overschrijden van een overeengekomen leveringstermijn. Aansprakelijkheid voor indirecte schade en/of gevolgschade is uitgesloten.
 2. De aansprakelijkheid van FTM Publishing is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de verzekering van FTM Publishing wordt uitbetaald. De bovengenoemde verzekering kent beperkingen in dekking, onder meer voor wat betreft de hoogte van de schades en wat betreft het aantal schadegevallen per jaar.
 3. Indien geen uitkering mocht plaatsvinden krachtens de in artikel 30 bedoelde verzekering, om wat voor reden dan ook, is de aansprakelijkheid van FTM Publishing beperkt tot maximaal drie maal het factuurbedrag dat in verband met de betreffende levering of bestelling aan de klant in rekening is gebracht en tijdig is voldaan.
 4. FTM Publishing is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatiestructuur, stroomstoringen, stremming in het vervoer, staking, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, overstroming, brand, binnenlandse onlusten, oorlog, maatregelen van de overheid (een buitenlandse overheid daaronder begrepen) zoals een vervoers-, import-, of productieverbod, natuurrampen, slecht weer, blikseminslag, brand, explosie en uitstroming van gevaarlijke stoffen of gassen.
 5. De klant vrijwaart FTM Publishing voor en van alle aanspraken van derden, hoegenaamd ook, verband houdende met een tussen FTM Publishing en de klant gesloten overeenkomst c.q. voortvloeiend uit de uitvoering van een overeenkomst.
 6. Alle vorderingsrechten, aanspraken en andere bevoegdheden van de klant jegens FTM Publishing vervallen zodra een periode van drie (3) maanden is verstreken na de dag waarop de klant bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van die rechten, aanspraken en bevoegdheden.
 7. De in artikel 34 genoemde vervaltermijn geldt daarnaast vanaf het moment van het tot stand komen van enige overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn voor alle vorderingsrechten, aanspraken en andere bevoegdheden van de klant jegens FTM Publishing.
 8. De in dit onderdeel vastgelegde uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid van FTM Publishing geldt niet indien sprake is van opzet of grove schuld van FTM Publishing.

Privacy

 1. Op de verzameling en verwerking van persoonsgegevens van klanten en bezoekers van de websites van FTM Publishing is het privacystatement en het cookiestatement van FTM Publishing van toepassing. Daarin staat onder meer dat FTM Publishing verantwoordelijk is voor de verwerking van de klantgegevens die worden verzameld bij het sluiten van een overeenkomst met als doel om uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst tussen FTM Publishing en de klant, een administratie bij te houden van alle klanten, bezoekers goed van dienst te kunnen zijn op de verschillende websites van FTM Publishing en om haar klanten aanbiedingen te kunnen doen van FTM Publishing.
 2. De klant kan zijn/haar persoonsgegevens te allen tijde inzien en verzoeken deze te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen door een e-mail te sturen naar info@ftm.nl.

Nietig- of vernietigbaarheid

 1. Indien en voor zover op enige bepaling van deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan op grond van een dwingendrechtelijke bepaling, het onredelijk bezwarende karakter van deze algemene voorwaarden dan wel op grond van de redelijkheid en billijkheid, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft inhoud en strekking een zoveel mogelijk daarmee overeenstemmende betekenis toe dat op de betreffende bepaling wel een beroep kan worden gedaan. Eventuele nietigheid, dan wel vernietigbaarheid, laat gelding van de overige voorwaarden onverlet.

Overdracht rechten en verplichtingen

 1. Het is FTM Publishing toegestaan de in de overeenkomst met de klant omschreven rechten en verplichtingen aan één of meer van haar groepsmaatschappijen over te dragen, waartoe de klant reeds nu voor alsdan haar medewerking verleent. De klant kan rechten en verplichtingen uit de overeenkomst met FTM Publishing niet aan derden overdragen, tenzij de klant voorafgaande schriftelijke toestemming daartoe heeft gekregen van FTM Publishing.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle overeenkomsten tussen FTM Publishing en de klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen FTM Publishing en de klant zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.